Hotline: 04 3 7714 276 (Vietnam); 04 38 318 340 (English)
Intellectual knowledge - Future Development - Long-term sustainability - Enhance your life

PROJECT ONGOING

Thiết kế chi tiết và Hỗ trợ đấu thầu Dự án Xây dựng Đường sắt Đô thi Hà nội (Tuyến 1), Giai đoạn 1 (Vốn vay JBIC)

Thiết kế chi tiết và Hỗ trợ đấu thầu Dự án Xây dựng Đường sắt Đô thi Hà nội (Tuyến 1), Giai đoạn 1 (Vốn vay JBIC)

Dự án nhằm vào cải thiện hệ thống giao thông công cộng và (ii) giảm tắc nghẽn giao thông đô thị thông qua việc cung cấp các dịch vụ đường sắt đô thị ở Hà Nội.
  A legal document
  Capacity Profile
  Photos of projects