Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017,thù lao HĐQT năm 2018

11/04/2019 | 21:00

Chi tiết chọn đường dẫn phía dưới!

/upload_images/files/bao%20cao%20H%C4%90QT(1).pdf

Hôi Đồng Quản Tri - up: Nguyệt Anh
  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án