Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

LẬP CHIẾN LƯỢC

Chiến lược phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự hoạch định kế hoạch, định hướng phát triển của ngành Đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. TRICC vinh dự là đơn vị tư vấn được lựa chọn lập Chiến lược phát triển của ngành Đường sắt Việt Nam trong thời gian qua, cụ thể là:

1. Lập Chiến lược phát triển GTVT Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 20/11/2008;

2. Lập Điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015;

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án