Hotline: 04 3 7714 276
Tri thức trí tuệ - Phát triển tương lai - Bền vững lâu dài - Nâng tầm cuộc sống

LẬP QUY HOẠCH

Sau khi Chiến lược phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là xây dựng Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam để cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động của Chiến lược vào trong từng giai đoạn phát triển của ngành Đường sắt. TRICC là đơn vị được giao lập Quy hoạch và Quy hoạch (điều chỉnh) của ngành Đường sắt Việt Nam, cụ thể như:

1. Lập Quy hoạch phát triển GTVT Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 06/2002/QĐ-TTg ngày 07/1/2002;

2. Lập Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 10/9/2009;

3. Hiện nay để phù hợp với Điều chỉnh Chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam (Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/2013) và Điều chỉnh Chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015) thì TRICC cũng đang lập Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Bộ Giao thông vận tải đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra TRICC cũng là đơn vị tư vấn lập các Quy hoạch như:

1. Quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối Hà Nội đã được Bộ GTVT phê duyệt tại quyết định số 1399/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2012;

2. Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa đường sắt Bắc Nam đang trình Bộ GTVT phê duyệt;

3. Quy hoạch tổng thể phát triển Trường Cao đẳng nghề đường sắt đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

  Văn bản pháp lý
  Hồ sơ năng lực
  Hình ảnh các dự án